برگزاری نشست بین ستاد آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران و مرکز بین المللی تحقیقات آب و محیط زیست

در 25 مهر ماه 1396، اعضا و همکاران مرکز بین المللی تحقیقات آب و محیط زیست در نشستی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شرکت کردند. در این نشست، با حضور نمایندگان ستاد آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست؛ پیشرفت های صورت گرفته مرور شدند و توسعه همکاری های دو جانبه به ویژه در چندین پروژه مرتبط با آب مورد بحث و بررسی قرار گرفت.